03-24-06

One Response to “03-24-06”

  1. Mujahid Says:

    در 10:01 pmsaghi میگوید:salam man ghlaabn namzad dashtam rabete anchenan ham baham nadashtimnamzadimunoam 4 mah bud va beham khordalan ye kahstegar daram nemidunam in mozu ro bahash dar miyun bezaram yanamitarsam age begam ishun pashimun shan

Leave a Reply