Japanese WW2 History

At the National War Museum in Tokyo, Japan, you’ll find this display:

US Forces Resource Poor Japan Into War
Apparently, according to the text in the museum, the Japanese “expanded their defensive concerns” into Korea, helped “establish order and control” in China, and then were “forced into war” by the war-hungry American government.

Either Japan rewrote history, or my 10th grade history book, China, Korea, and the Nazi’s did.

One Response to “Japanese WW2 History”

  1. finanero Says:

    Poszukiwania tera?niejszych porówna? wyrobów finansowych zako?cz? si? triumfem, je?li tylko jeste? sk?onny odwiedzi? portal internetowy. To witryna www po?wi?cona problematyce finansowej, oraz powi?zanej wraz z dochodzeniem odszkodowa? w szczecinie. Wskazówki, jak i równie? drogocenne podpowiedzi dopomagaj? po bardzo wybieraniu najlepszego wyrobu finansowego osi?galnego po bardzo tradycyjnych bankach, jak i równie? firmach pozabankowych. Serwis zapewnia najnowsze adnotacje, bie??ce z??czenia po?yczek, lokat jako rozliczne kwoty. Wtajemniczenie ?wie?ego wytworu finansowego poprzez bank odrzuci? ujdzie tak?e bez reakcji dzi?ki portalu internetowym. Nasi czytelnicy zostan? poinformowani o wszelkich deformacjach po ?wiecie bankowo?ci i finansów. Klienci, jacy maj? d?ugu te? wyszukaj? tu wiele drogich wiedzy. Na wortalu nie zabraknie tematów, gdy wyj?? zr?czno?ci? d?ugów, wówczas po?yczka konsumpcyjny gra racj? bytu, jak równie? pod , którzy zwraca? uwag?, je?eli zaci?ga si? po?yczk? w ca?ej parabankach. Nale?a?oby zwiedza? regularnie portal online w takim przypadku mo?na by? wyposa?onym pewno??, hdy wydaje si? si? regularnie wraz ze wszystkimi odmianami wprowadzanymi przez banki oraz z pewno?ci? co? wi?cej ni? https://finanero.pl/ – finanero opinie.

Leave a Reply